Log in
LET'S CONNECT

Ontdek jouw talenten en bouw mee aan een leuke carrière!

Hoe we jou helpen

Privacy

Het is voor ons belangrijk dat kandidaten ons moeiteloos kunnen vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze kandidaten en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.
Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinden kan je hieronder lezen in onze privacyverklaring. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (‘AVG’ of ‘GDPR’), de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (‘Privacywet’) en de wet van 13 juni 2005 (‘Wet Elektronische Communicatie) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens.
Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA’) [https://wwww.gegevensbeschermingsautoriteit.be] te raadplegen.

1. Wat betekent 'verwerking van gegevens' en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Connexis is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

2. Welke gegevens verwerken we?

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en

 • die je ons zelf geeft, 
 • die wij aan je toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten, 
 • die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, 
 • die we via derden hebben ontvangen, zoals bijvoorbeeld via de Refer a friend-module op onze website. Wij gaan ervan uit dat door derden verstrekte informatie correct en betrouwbaar is.

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk:

 • Kandidaatgegevens: hiermee kunnen wij je identificeren of contact met je opnemen. Bijvoorbeeld: je naam, je adres, je telefoonnummer, je taalvoorkeur, je geslacht, je e-mailadres, je leeftijd, je gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, etc; 
 • Gegevens gelinkt aan de loopbaan en verwachtingen daaromtrent: opleidingsniveau, kennis, vaardigheden, ervaring, loon en loonverwachtingen, referenties van vorige werkgevers, etc. 
 • Gegeven met betrekking tot gezondheid: deze worden enkel opgevraagd indien dit noodzakelijk is voor de vacature waarvoor de kandidaat solliciteert; 
 • Gegevens met betrekking tot een strafblad: deze worden enkel opgevraagd indien dit noodzakelijk is voor de vacature waarvoor de kandidaat solliciteert.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren.

3. Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsdata:

 • met verkregen toestemming; 
 • in uitvoering van een contract 
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting 
 • in het geval dat Connexis een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

In het bijzonder kan Connexis gegevens van kandidaten verwerken voor het bereiken van volgende doelstellingen: 

 • om een tijdelijke of vaste tewerkstelling of aanwerving te voltooien; 
 • om gepaste informatie te kunnen verstrekken aan kandidaten omtrent een vacature, opleiding, seminarie, netwerkevent of andere diensten die Connexis aanbiedt; 
 • Om kandidaten te kunnen begeleiden en coachen op vlak van carrière door middel van relevante vacatures, opleidingen, seminaries of netwerkevenementen in lijn met achtergrond en doelstellingen; 
 • om kandidatengegevens te analyseren om zodoende de producten en diensten beter te kunnen afstemmen op hun noden; 
 • om marktonderzoek te kunnen uitvoeren met als doel bijvoorbeeld het opstellen van een salarisgids; 
 • om gerichte coaching van kandidaten te kunnen doen; 
 •  om gericht loopbaanadvies aan kandidaten te kunnen verstrekken; 
 • om kandidaten automatische berichten toe te zenden met informatieve inhoud met betrekking tot nieuws uit de sector of met betrekking tot de producten en diensten.

De persoonsdata worden door Connexis, of in haar opdracht, opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op haar maatschappelijke zetel, in haar vestigingen of in een daartoe voorziene bewaarlocatie van een partij waarop Connexis beroep doet.

4. Hoe beveiligen we je gegevens?

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

5. Confidentialiteit

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.

Connexis garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

In het omgekeerde geval verwacht Connexis tevens dat elke kandidaat de informatie die ze verkrijgt in het kader van vacatures en toekomstige tewerkstellingsmogelijkheden als vertrouwelijk behandelt. Deze informatie mag niet bekend gemaakt worden aan derden en blijft vertrouwelijk gedurende de tijd dat ze in zijn/haar bezit is of onder zijn/haar controle.
De kandidaat verbindt er zich toch om niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, de bedrijven die een vacature hebben uitgeschreven te benaderen en/of te contacteren met inbegrip van de eigenaars, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers, klanten, concurrenten, banken en/of adviseurs van deze bedrijven zonder voorafgaande goedkeuring van Connexis.

6. Verkopen wij je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de groep van Connexis en moederbedrijf Brighthouse (Connexis bvba, 0646.729.484);
 • dit vereist is voor onze dienstverlening. Zo geven wij bijvoorbeeld gegevens door aan klanten wanneer wij dit nodig achten voor het invullen van een vacature; 
 • aan andere bedrijven waarmee wij samenwerken om bepaalde diensten van Connexis te laten uitvoeren. Zo geven wij bijvoorbeeld gegevens door aan het hostingbedrijf van onze website, aan bedrijven die marketingprojecten voor ons beheren, aan bedrijven die voor Connexis juridische en boekhoudkundige diensten verlenen, etc.; 
 • er een wettelijke verplichting op ons rust; 
 • er een gerechtvaardigd belang is voor Connexis of de betrokken derde; 
 • wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7. Bewaartermijn

Connexis zal uw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor een periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in functie met de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven omschreven. Een geschikt profiel en zijn/haar carrière evolueren immers doorheen de jaren en dus ook de nood aan zowel carrièreopportuniteiten, opleidingen, seminaries (updates), coaching en netwerkevents mee zal evolueren. Wij zijn er voor jou doorheen de ganse carrièreweg. Om deze reden worden jouw persoonsgegevens bewaard voor de duur van de professionele carrière.

8. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken te gen de verwerking van je persoonsgegevens door Connexis. Je hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Zo kan je bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kan je verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten sturen naar privacy@brighthouse.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitskaart mee te sturen.

Wij reageren zo snel mogelijk, en in elk geval binnen de 4 weken, op je verzoek.

Tenslotte willen wij er je ook op wijzen dat je het recht hebt om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

De kandidaat kan ons uiteraard ook steeds rechtstreeks contacteren via ons privacy contactformulier.

9. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang,… Connexis behoudt zich dan ook het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen in de toekomst indien nodig. De laatste versie van onze privacyverklaring kan je steeds op deze pagina terugvinden.

 

CONNEXIS WS CVBA (Connexis)
Kruiswegestraat 46
8755 Ruiselede
BTW BE0670.603.659

CONNEXIS BVBA (Brighthouse)
Kruiswegestraat 46
8755 Ruiselede
BTW BE0646.729.484

Onze klanten
Connexis maakt gebruik van cookies om de werking van de site voor de bezoeker te optimaliseren. Door verder te surfen aanvaard je onze cookies. Meer weten?
Close