Log in
LET'S CONNECT

Ontdek jouw talenten en bouw mee aan een leuke carrière!

Hoe we jou helpen

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.connexis.be (hierna: de “Website”) en E-mailberichten verstuurd in naam van Connexis (hierna: "Email"). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1. INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Connexis besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website en in externe communicaties. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website en E-mail volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website en E-mail(s) alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website of in de E-mail op het moment van gebruik (“as is basis”).

Connexis is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Connexis niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het lezen van een E-mail, of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

Connexis garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

Connexis is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en E-mail(s) de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Connexis of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Connexis, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website of een van Connexis afkomstige E-mail openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website of E-mail (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Privacy wet.

informatie verzonden in een van Connexis afkomstige e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een dergelijk bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Connexis staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Connexis niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

3. VERWIJZINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Website of E-mail kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Connexis geen zeggenschap. Connexis accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

4. RECHTSKEUZE EN -BEVOEGDHEID

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

5. CONTACT

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website of een E-mail, kunt u contact met ons opnemen via info@connexis.be.
Onze klanten
Connexis maakt gebruik van cookies om de werking van de site voor de bezoeker te optimaliseren. Door verder te surfen aanvaard je onze cookies. Meer weten?
Close